Про заклад

Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю – комплексний, багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, організаційний, координаційний та методико-інформаційний центр навчально-виховної роботи в області.

Освітня концепція закладу:

 • упровадження компетентнісного підходу в систему навчально-виховної роботи;
 • реалізація пізнавально-діяльнісних і творчих потреб дітей та учнівської молоді;
 • забезпечення постійної творчої взаємодії та конструктивної співпраці всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • надання системі навчально-виховної роботи розвивального спрямування;
 • застосування ефективних традиційних та інноваційних методик, технологій навчально-виховної та розвивальної роботи;
 • особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу.

Нормативно-правова основа діяльності закладу. Діяльність Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю будується відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, а також розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів та інструктивно-методичних матеріалів управління освіти і науки облдержадміністрації, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів.

На сьогодні в закладі створено власну соціально-педагогічну модель, в основу якої закладено принципи комплексності діяльності, інтеграції змісту форм і методів навчально-виховної роботи та інструктивно-методичної роботи. Завданням діяльності педагогічного колективу закладу є:

 • збереження та розвиток усіх напрямів позашкільної освіти;
 • удосконалення змісту навчально-виховної роботи, впровадження нових форм діяльності з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду навчально-творчої діяльності та надання їм якісної позашкільної освіти;
 • підвищення науково-методичного рівня навчально-виховної діяльності;
 • психологізація навчально-виховного процесу з метою підсилення його розвивальної функції;
 • створення в області цілісної системи позашкільної освіти.

Навчально-виховний процес у закладі організований за трирівневим принципом на основі дидактичних принципів поєднання профільних та інтеграційних форм роботи, застосування сучасних навчальних методик розвивального спрямування та здійснюється за 9 напрямами позашкільної освіти. У Центрі функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи одне одного, відділи: раннього творчого розвитку дитини, художньо-естетичного виховання, екскурсійно-краєзнавчий, спортивно-туристський, еколого-натуралістичний, декоративно-ужиткового мистецтва, техніко-технологічний, пошуково-дослідної роботи учнівської молоді, організаційно-масової роботи та відділ з координації діяльності пересувного позашкільного навчального закладу.Важливими структурними компонентами Центру є інформаційно-методична та психолого-педагогічна служби. Усі гуртки та творчі об’єднання є експериментальними осередками для апробації нових навчально-виховних програм, інноваційних методик профільного навчання на основі сучасних особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

Педагогічним колективом Центру напрацьовано систему роботи з інтелектуально й творчо обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Широко застосовується багатоступеневе психолого-педагогічне діагностування, індивідуальна корекційна робота з вихованцями. Велика увага приділяється питанням профілізації навчально-виховного процесу. Забезпечено організацію роботи Сумського територіального відділення Малої академії наук України, обласних профільних заочних шкіл: аграрної, фізико-математичної, журналістики, мистецтвознавства, флористики та фітодизайну.

Продовжує роботу соціально-педагогічний проект – пересувний позашкільний навчальний заклад, аналога якому немає в Україні. Педагоги закладу працюють над удосконаленням системи позашкільної роботи в районах; залучають учнів сільських шкіл до участі в обласних, всеукраїнських конкурсних заходах, навчально-дослідницької роботи; ведуть просвітницьку роботу серед педагогічних колективів сільських шкіл щодо впровадження найбільш ефективних методик і технологій навчально-виховної та розвивальної роботи з дітьми та учнівською молоддю.

Система роботи закладу включає різні види навчально-пізнавальної діяльності школярів, а саме: туристсько-краєзнавчу, еколого-натуралістичну, науково-технічну, художньо-естетичну, соціально-реабілітаційну.

Розроблено модель організації роботи психологічної служби пересувного позашкільного навчального закладу, що передбачає діагностику, виявлення рівня загальної самооцінки учнів, розвиток їхніх комунікативно-творчих здібностей.

Для підсилення в області креативного потенціалу позашкільного навчально-виховного мікросоціуму, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань педагогічним колективом Центру розроблено та забезпечено реалізацію щорічного циклу обласних масових заходів для учнівської молоді за різними напрямами позашкільної освіти. За підсумками проведення художньо-мистецьких конкурсів випускаються каталоги дитячих робіт. Кращі вихованці представляють область на всеукраїнських заходах. Кожен п’ятий учасник є переможцем або призером.

Досвід педагогічного колективу щодо створення в області цілісного креативного позашкільного навчально-виховного мікросоціуму свідчить про важливість активної співпраці з науковими установами, вищими навчальними закладами та виробничими підприємствами області, що сприяє поліпшенню якості навчально-виховного процесу та значно розширює комунікативно-творчий простір позашкілля.

Важливою складовою роботи педагогічного колективу щодо розвитку в області позашкільного мікросоціуму є координаційно-методична діяльність, спрямована на узгодження роботи 47 міських, районних профільних і комплексних позашкільних навчальних закладів.

У практику роботи закладу ввійшло проведення обласних науково-практичних конференцій, розширених засідань методичної та педагогічної рад. Велика увага приділяється питанню підвищення фахової компетентності та творчого потенціалу педагогів. З цією метою організовано роботу профільних обласних методичних об’єднань, у рамках роботи яких проводиться щорічно 20–30 методико-педагогічних заходів: семінарів, психолого-педагогічних тренінгів, майстер-класів, конкурсів педагогічної майстерності тощо.

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів області, розвитку творчого потенціалу педагогів проводиться щорічний обласний конкурс на кращий авторський методичний матеріал.

Стовідсотково забезпечується участь педагогів у всеукраїнських методико-педагогічних заходах. Напрацьований педагогічним колективом Центру досвід роботи вивчається й розповсюджується державними центрами позашкільної освіти. Упродовж трьох останніх років на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю були проведені всеукраїнські, міжнародні методико-педагогічні та масові заходи для учнівської молоді, учасники яких відмічають їхній високий організаційно-методичний рівень. У роботі конференцій і семінарів беруть участь провідні науковці Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, педагоги-практики загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів України, Білорусі, Росії, Польщі.

З метою налагодження тісної взаємодії між сучасною психолого-педагогічною наукою та педагогічною практикою в лютому 2009 року укладено угоду щодо науково-методичного співробітництва між лабораторією діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України та Сумським обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Головна увага цього дослідження зосереджена на проблемах визначення змісту та структури категорії «соціальна компетентність» особистості як результату навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу.

Значну увагу педагоги закладу приділяють роботі щодо розроблення та впровадження здоров’язбережувальних технологій. Формування у вихованців здорового способу життя є пріоритетним напрямом, навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу. У  гуртках ОЦПО та РТМ впроваджується Комплексна програма з формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом «Діалог»). З метою розширення і збагачення знань вихованців про себе, формування свідомого ставлення до власного здоров’я в гуртках початкового навчального рівня запроваджено навчальний спецкурс «Уроки Здоров’яка». Щороку проходять обласні конкурси творчих робіт (малюнків, плакатів, соціальної реклами, поетичних творів, фотоматеріалів). Традиційними стали Тижні здоров’я, що передбачають участь у різноманітних заходах не лише вихованців, а й їхніх батьків. На основі Комплексної програми розроблена тренінгова програма «Формування навичок здорового життя в дітей та підлітків». За нею працюють близько 100 гуртків позашкільних закладів області. Спеціальні дослідження, проведені в гуртках, свідчать про те, що програма сприяє формуванню в дітей та підлітків навичок здорового способу життя.

Особлива увага спрямовується на роботу з профілактики ВІЛ/СНІДУ. Проводиться інформаційна та роз’яснювальна робота в гуртках і творчих об’єднаннях, практикуються лекції, тематичні заходи, дні здоров’я. З метою виявлення ставлення вихованців до вживання наркотичних засобів у гуртках проводиться анкетування та тестування. Вихованці позашкільних закладів області залучаються до участі у Всеукраїнській акції боротьби проти наркоманії та алкоголізму. Щорічно проводяться конкурси малюнків і плакатів на тему здоров’я.

Важливе місце в навчально-виховній роботі відведено таким формам роботи, що спрямовані на організацію змістовного відпочинку та оздоровлення вихованців. Клубні форми роботи, що застосовуються в позашкільному навчальному закладі під час третього навчально-оздоровчого семестру, є логічним продовженням профільного навчання в гуртках, інших творчих об’єднаннях. Метою впровадження клубних форм у роботу гуртків та інших творчих об’єднань під час літніх канікул є створення умов для творчої самореалізації вихованців за обраним профілем навчально-творчої діяльності; відпочинку, оздоровлення і розвитку; формування навчально-творчого соціуму. Їх використання органічно поєднує різні форми оздоровчої та дозвіллєвої роботи та сприяє розширенню практичної та соціально-творчої складових освітнього процесу.

Педагогічний колектив закладу активно працює над питанням удосконалення матеріально-технічної бази закладу. До послуг вихованців два комп’ютерні класи, дві спортивні зали, дві технічні лабораторії, теплиця, навчально-дослідна земельна ділянка. Навчальні кабінети обладнані всім необхідним для проведення теоретичних і практичних занять. Заклад має автобус, мікроавтобус. Автотранспорт використовується для організації екскурсійних поїздок в області та Україні для вихованців Центру та учнів області, а також використовується для проведення обласних масових заходів для учнівської молоді.

З метою забезпечення оперативної комунікативно-творчої взаємодії між закладами позашкільної освіти області забезпечено роботу сайту Центру. Матеріали колективного досвіду та досвіду роботи творчих педагогів постійно висвітлюються у всеукраїнських та обласних виданнях «Шлях освіти», «Рідна школа», «Позашкільна освіта», «Позакласний час», «Шкільний світ» тощо.

Для забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами педагогами обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю готуються методичні рекомендації, програми, посібники з різних напрямів позашкільної освіти, зокрема: «Інформаційний бюлетень»; циклограма проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю.; збірник положень про проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю; аналітично-звітні матеріали щодо діяльності позашкільних навчальних закладів області. Розробляються та видаються навчально-методичні посібники з питань розвитку творчих здібностей вихованців в умовах позашкільного навчального закладу, матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів до спецвипуску «Педагогічна Сумщина».

Матеріали статті дозволяється використати відповідно до ліцензії
Creative Commons Attribution/Share-Alike

Фотогалерея

foto
Літня оздоровча кампанія для слухачів МАН
Всi фото more

Опитування

Чому ти займаєшся в Малій академії наук?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН